Privacy

Privacy- en cookieverklaring NuZorg uitzenden en detacheren

NuZorg uitzenden en detacheren is gespecialiseerd in het door werving en selectie matchen van vraag en aanbod in de zorg. Als u een opdracht aan ons verstrekt, u bij ons inschrijft, contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, social media of het contactformulier op onze website of onze website bezoekt, worden uw persoonsgegevens verwerkt. In deze privacy- en cookieverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij dit doen, met welk doel en wat uw rechten zijn.

Verantwoordelijke voor de verwerking
NuZorg uitzenden en detacheren

Kroevenlaan 31
4707 BJ  Roosendaal
KvK-nummer: 66158370

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via info@nuzorg-uitzenden.nl.

Persoonsgegevens
NuZorg verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. Voor- en achternaam;
  2. Adres en woonplaats;
  3. Geslacht;
  4. Geboortedatum en geboorteplaats;
  5. Burgerlijke staat;
  6. Telefoonnummer;
  7. Handelsnaam en vestigingsadres van vof of eenmanszaak;
  8. Klant-, factuur- en opdrachtnummer;
  9. Curriculum Vitae (CV) en/of referenties;
  10. Bankrekeningnummer;
  11. E-mailadres;
  12. KvK-nummer van vof of eenmanszaak;
  13. Overige gegevens die u actief aan ons verstrekt;
  14. Socialmedia accountnamen;
  15. Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Om zorgverleners te werven en selecteren en te bemiddelen met zorgorganisaties zijn wij genoodzaakt ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken:

 1. Kopie identiteitsbewijs;
  2. Burger Service Nummer (BSN);
  3. Strafrechtelijk verleden;
  4. Nationaliteit;
  5. Gezondheidsgegevens;
  6. Lidmaatschap vakbond;
  7. Gegevens uit een kredietwaardigheidsrapport;
  8. Ras.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden door uzelf aan ons verstrekt via telefoon, via e-mail, via het inschrijfformulier, via het online contactformulier op onze website en tijdens het kennismakingsgesprek. Ook halen wij persoonsgegevens uit registers zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en databases van kredietinformatiebedrijven voor het uitvoeren van een kredietcheck.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
NuZorg verwerkt alleen persoonsgegevens als dit op grond van de wet mag en dit nodig is om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren of u hier toestemming voor heeft gegeven. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomst
1. Om te communiceren met u via telefoon of e-mail;

2. Voor het doen van een aanbieding of het verstrekken van informatie over onze dienstverlening;
3. Voor uitvoering van de opdracht zoals het beoordelen van geschiktheid en beschikbaarheid in verband met bemiddeling;
4. Om een relatie met u aan te kunnen gaan en te onderhouden;
5. Om een overeenkomst te kunnen sluiten met de zorgorganisatie en de zorgverlener;
6. Voor het maken en versturen van facturen;
7. Voor het afhandelen van betalingen.

Reageren op uw vraag of verzoek
1. Als u contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, het online contactformulier of social media.

Bezoek website
1. Om onze website beter te laten werken, het zoeken op onze website eenvoudiger te maken, onze service te verbeteren en aan te passen op de wensen van de websitebezoeker.

Wettelijke verplichting
1. NuZorg verwerkt ook persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te voldoen. Hierbij kunt u denken aan de administratieplicht van de Belastingdienst en de wettelijke verplichtingen die gelden voor intermediairs op grond van het Burgerlijk Wetboek en de uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.

Reacties onder blogs of social media posts
Als u een reactie plaatst onder een blog of post, dan worden uw gegevens bewaard zodat wij kunnen reageren op uw bericht.

Nieuwsbrief
Om u onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen als u zich hiervoor ingeschreven heeft of als u klant bij ons bent. Onder elke nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om uzelf uit te schrijven.

NuZorg heeft haar belang om uw gegevens te verwerken, afgewogen tegen uw privacybelang en zal in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te bereiken.

Bewaartermijn
NuZorg zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk en hanteert de volgende bewaartermijnen:

 1. Communicatie zoals e-mail en online contactformulieren waarin afspraken worden gemaakt, blijven vijf (5) jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn is voor vorderingen tot schadevergoedingen en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.
  2. Gegevens voor het bijhouden van de websitestatistieken worden vijftig (50) maanden bewaard.
  3. Reacties onder blogs en posts blijven staan, tenzij u een verwijderingsverzoek bij ons indient.
  4. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle op de rijksbelasting en vennootschappelijke administratieplicht (salarisadministratie, uitzendovereenkomst, pensioenverplichtingen worden zeven (7) jaar bewaard aangezien dat de wettelijke bewaarplicht is op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
  5. Gegevens van de werknemer zoals ID-bewijzen, naam, geboortedatum, BSN, adres, woonplaats en gegevens voor de loonheffingskortingen worden minimaal vijf (5) jaar bewaard na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd. Deze bewaartermijn volgt uit de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011.
  6. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Onder elke nieuwsbrief vindt u een mogelijkheid dit te doen.

Wanneer de wettelijke bewaarperiode is verstreken, worden de gegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen

Delen met derden
NuZorg verkoopt of verhuurt je gegevens niet aan derden. Je gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het bereiken van de doelen die in deze privacy- en cookieverklaring zijn beschreven. Met bedrijven die uw persoonsgegevens voor ons verwerken, hebben wij afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zij vertrouwelijk omgaan met deze gegevens en zij de gegevens goed beveiligen.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

– onze back-office voor administratieve en juridische en ondersteuning;
– zorgorganisaties t.b.v. de bemiddeling;
– hostingpartij website;
– telefoonprovider;
– softwareleverancier e-mail en website;
– e-mailprovider;
– websitebouwer;
– boekhouder;
– leverancier boekhoudsoftware;
– Google Analytics voor het bijhouden van de websitestatistieken;
– Partij voor het versturen van de nieuwsbrief.

Uw gegevens worden niet gedeeld met partijen die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Een uitzondering hierop is dat Googel Analaytics en de partij voor het versturen van de nieuwsbrief gebruik maken van een server in de Verenigde Staten.

Rechten van betrokkenen
Omdat wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u verwerken, naar u toe te sturen zodat u deze kunt overdragen aan een andere partij. Daarnaast kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Tot slot kunt u de toestemming die u aan ons gegeven heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wilt u gebruik maken van deze rechten, stuur u verzoek dan per
e-mail naar info@nuzorg-uitzenden.nl. NuZorg vraagt bij alle verzoeken om een identificatie, zodat wij zeker weten dat het verzoek door u is gedaan. Wanneer u een kopie van uw identiteitsbewijs meestuurt, verzoeken we u de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken bijvoorbeeld via de Kopie ID app van de Rijksoverheid. Dit ter bescherming van uw privacy. Tot slot heeft u de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.